jest harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach RPO Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski opublikował na swojej stronie internetowej harmonogram konkursów o dotacje unijne na 2017 rok, które zostaną ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Poniżej przedstawiamy informacje o datach zaplanowanych konkursów przeznaczonych dla przedsiębiorców.

 

STYCZEŃ:
1) konkurs w ramach działania 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Na co?
przedsięwzięcia  polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.
Maksymalna kwota wsparcia: 3.000.000 PLN

2) konkurs w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” – dla średnich przedsiębiorstw

Na co?
1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań
Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3.000.000 PLN

 

LUTY
konkurs w ramach działania 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach”

Na co? (m.in.)
1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000 PLN

 

MARZEC
konkurs w ramach działania 3.6 „Marketing gospodarczy”

Na co?
udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu

Maksymalna kwota wsparcia: 80.000 PLN

 

MAJ
konkurs w ramach działania 1.2 „Badania celowe”

Na co?
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Maksymalna kwota wsparcia: 3.000.000 PLN

Data publikacji: 30 listopada 2016