USŁUGI DORADCZE

Oferta Meritum Sp. z o.o. obejmuje przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie realizacją i rozliczanie projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Usługi doradcze są realizowane w następujących etapach i swoim zakresem obejmują:

Etap I – Analiza planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i wybór odpowiedniego programu dotacji

 • diagnoza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w zakresie dopasowania projektu inwestycji do wymagań określonego programu dotacji (modyfikacja założeń przedsięwzięcia w celu zwiększenia zakresu kwalifikowalności wydatków oraz maksymalizacji szans na otrzymanie dotacji);
 • wewnętrzna ocena założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla poszczególnych programów dotacji.

Ten etap usługi jest szczególnie istotny ze względu na weryfikację realnych szans danego projektu na uzyskanie wsparcia w ramach dostępnych programów dotacji.

Analiza planowanego przedsięwzięcia odbywa się podczas spotkania z naszym przedstawicielem i rozmowy nt. założeń przyszłej inwestycji.

Usługi doradcze na tym etapie są bezpłatne i nie zobowiązują przedsiębiorcy do podpisania umowy o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Etap II – Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznes planu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (przy wsparciu informacyjnym ze strony Klienta);
 • indywidualne konsultacje;
 • wsparcie przy poszukiwaniu kredytu/pożyczki lub innych źródeł finansowania celem zapewnienia wymaganego wkładu własnego;
 • złożenie dokumentów zgodnie z wymaganymi procedurami i w terminie obowiązującym dla konkretnego programu dotacji;
 • obsługa merytoryczna ocenianego projektu (udzielanie wyjaśnień na piśmie w przypadku dodatkowych zapytań ze strony instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie);
 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Prace nad przygotowaniem wniosku o wsparcie realizowane są przez 2-3 osobowy zespół prowadzony przez koordynatora projektu.

Podczas głównego etapu realizacji usługi zebrane zostaną wszystkie niezbędne z punktu widzenia przygotowania wniosku aplikacyjnego informacje dotyczące przedsiębiorstwa i planowanej do realizacji inwestycji.

Konsultanci opracowujący dokumentację aplikacyjną pomogą również Państwu w skompletowaniu wszystkich niezbędnych z punktu widzenia oceny załączników do wniosku o wsparcie.

Etap III – Realizacja i rozliczenie projektu

Celem świadczonych na tym etapie usług doradczych jest zgodne z wytycznymi rozliczenie projektu i otrzymanie przez przedsiębiorcę przyznanego dofinansowania.

Etap ten obejmuje następujące zadania:

 • nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć finansowanych z dotacji inwestycyjnych;
 • przygotowywanie i obsługa postępowań ofertowych (redagowanie zapytań ofertowych, weryfikacja ofert, przygotowywanie zamówień i protokołów odbioru);
 • doradztwo na etapie realizacji w zakresie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • rozliczanie uzyskanych dotacji ze środków UE (przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych oraz wszelkiej korespondencji klienta z instytucją finansującą);
 • przygotowanie klienta do ew. kontroli realizacji projektu;
 • przygotowywanie raportów z realizacji projektu w okresie trwałości.

Prawidłowa realizacja projektu oraz poprawne przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej jest podstawowym warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania.

Korzystając z naszej oferty, otrzymują Państwo opiekę merytoryczną zapewnioną przez personel doświadczony w zakresie realizacji procedur związanych z wdrażaniem i rozliczaniem programów pomocowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy również Państwu poufność przekazywanych nam informacji.

Ceny

Wynagrodzenie za realizowane usługi doradcze uzależnione jest bezpośrednio od rodzaju i złożoności projektu i zostanie każdorazowo uzgodnione w trakcie indywidualnych konsultacji.

W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych zapraszamy na indywidualne spotkanie z naszym przedstawicielem. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Państwem jest:

Karol Lato – Wiceprezes Zarządu
tel. (081) 528-53-63, fax. (081) 528-53-52

tel. kom. (0) 603-422-939
e-mail: 
karol.lato@meritum-lublin.pl