Ogłoszenie naboru na cyfryzację lubelskich MŚP

LAWP ogłosiła konkurs dla Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem postępowania jest wybór do dofinansowania projektów przyczyniających się zwiększenia zaawansowania cyfrowego MŚP, w tym do rozwoju Przemysłu 4.0 oraz modeli biznesowych wykorzystujących rozwiązania cyfrowe, opartych na gromadzeniu, analizie, wymianie i przetwarzaniu danych.

W zakresie dotyczącym cyfryzacji pomoc skierowana zostanie na inwestycje w transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, cyfryzację przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności, digitalizację procesów 20 eksportowych, wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw, wsparcie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wsparciem objęte będą mogły być wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych), a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”).

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków: od 04.09.2023 r. do 12.10.2023 r.

Maksymalna wartość dofinansowania: 800.000 zł

Brak ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych

Wydatki kwalifikowane do dofinansowania oraz poziom dofinansowania:

- Koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art.14 Rozporządzenia 651/2014

  • Wartości niematerialne i prawne
  • środki trwałe (Łączna wartość zakupionych w ramach projektu środków trwałych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych)

Poziom dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

– Koszty kwalifikowalne, objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia 1407/2013 (całkowita kwota przyznanej pomocy de minimis jednemu przedsiębiorstwu, w okresie trzech lat tj. w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, z uwzględnieniem wartości wnioskowanego wsparcia w formie pomocy de minimis w składanym w ramach przedmiotowego naboru projekcie, jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć limitów określonych w art. 3 ust. 2 ww. Rozporządzenia 1407/2013, tj.: 100 000 EUR, jeżeli jedno przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów lub 200 000 EUR, w pozostałych przypadkach):

  • Koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie integracji ww. rozwiązań/technologii z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w tym koszty wdrożenia ww. rozwiązań/technologii.

Poziom dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

- Koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art. 18 Rozporządzenia 651/2014:

  • Koszty usług szkoleniowych, świadczonych przez ekspertów zewnętrznych, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu wnioskodawcy.

Poziom dofinansowania:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

  Link do dokumentacji konkursowej:

https://funduszeue.lubelskie.pl/lawp/nabory/2.4-cyfryzacja-lubelskich-msp/2.4-cyfryzacja-lubelskich-msp/

W przypadku zainteresowania przygotowaniem takiego projektu i uzyskaniem bezzwrotnej dotacji zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy – nr tel. 603 422 939

Data publikacji: 29 sierpień 2023