PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 FELU

31 stycznia br. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na Działanie 1.3  Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 14.02-05.04.2024 r. i adresowany do następujących podmiotów:

− MŚP

− konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP

− konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w których liderem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy).

Wdrożenie wyników prac B+R jest obligatoryjne i badane na etapie oceny projektu (pod kątem m. in. wykonalności projektu oraz uzasadnienia dla wdrożenia).

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej. Uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach tego typu projektów.

Poziom dofinansowania: faza badawczo-rozwojowa – max 85%, komponent wdrożeniowy – max 70% (szczegółowy poziom dofinansowania będzie określony w regulaminie konkursu).

Alokacja na konkurs: 108 387 500,00 zł

 

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

 

Data publikacji: 4 styczeń 2024