STAWIASZ NA INNOWACJE – SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA w ramach poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek”

W ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1. „Badanie na  rynek” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje do 20 mln dofinansowania na realizację projektu, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług, opracowanych w wyniku przeprowadzonych, zleconych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Premiowane będą projekty dotyczące wdrożenia innowacyjnej technologii bądź innowacyjnego produktu zgłoszonych do ochrony patentowej lub zgłoszonych celem zastrzeżenia wzoru użytkowego.

Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu.

Termin konkursu
 od 25.03.2019
do 08.05.2019
Maksymalna wartość dofinansowania
20 000 000 zł
Minimalna wartość projektu
5 000 000 zł
Dofinansowanie
do 70% kosztów kwalifikowanych
Alokacja
850 000 000 zł

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

wydatki inwestycyjne

eksperymentalne prace rozwojowe

usługi doradcze

-środki trwałe (maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji nowych produktów)
-usługi budowlane bądź remontowe
-nabycie wartości niematerialnych lub prawnych (programy komputerowe, licencje, know-how oraz innych praw własności intelektualnej)
eksperymentalne prace rozwojowe to prace badawcze, których celem jest opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług
– zakup środków i materiałów eksploatacyjnych oraz podobnych produktów

-koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;

Kto może otrzymać dofinansowanie?
- mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś zainteresowany konkursem to zadzwoń do nas!
Pomożemy Ci zdobyć środki pieniężne na rozwój nowych, innowacyjnych produktów,
tym samym wzmacniając Twoją pozycję na rynku.

Data publikacji: 16 stycznia 2019