Uruchomiony nabór wniosków do Działania 3.01 FENG: Kredyt ekologiczny

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków do Działania 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2), Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii, dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Minimalna wartość  wydatków kwalifikowanych:  brak

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: Równowartość 50 mln EUR

 

Data publikacji: 20 czerwiec 2023