Dotacje na wprowadzenie produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne

Z początkiem kwietnia br. PARP ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dotacja nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami) oraz na działalność dotyczącą rynku zagranicznego na którym Wnioskodawca już dokonywał sprzedaży produktów/usług.

Dofinansowanie można uzyskać na:

1)      usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego (opracowanie takie jest niezbędne już na etapie składania wniosku o dofinansowanie);

2)      usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;

3)      udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych w 2023r.;

4)      koszty nabycia środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:

1)      maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego określającego zakres działań niezbędnych do internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na wskazanych zagranicznych rynkach docelowych;

2)      maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności;

3)      maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania w formie pomocy de-minimis wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku kategorii pomocy publicznej, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

 

 

Data publikacji: 22 kwiecień 2022