GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2021-2027:

Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej:

Cel szczegółowy 1) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii:

• Wsparcie potencjału infrastrukturalnego i intelektualnego w zakresie prac badawczo rozwojowych w sektorze biznesu i nauki;
• Kompleksowe działania dot. usług zw. z transferem technologii i komercjalizacji badań wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji;
• Wspieranie projektów mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych przez MŚP;
• Wsparcie inicjatyw i projektów badawczo rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, mających na celu opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, procesów;
• Inicjowanie i pogłębianie rozwoju współpracy w sektorze badawczo rozwojowym;
• Wsparcie rozwoju innowacyjności w obszarze zielonych technologii i transformacja do zielonej gospodarki.

Cel szczegółowy 2) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych:

• Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Cel szczegółowy 3) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne:

• Zwiększenie produktywności MŚP;
• Zwiększenie intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce;
• Rozwój usług wspierających prowadzenie działalności, w tym na wczesnym etapie rozwoju;
• Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacji;
• Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju działalności MŚP;
• Usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm;
• Budowanie i wzmacnianie powiązań klastrowych.

Cel szczegółowy 4) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości:

• Wsparcie rozwoju umiejętności w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych oraz podmiotach sektora publicznego w celu wsparcia tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, jak również transferu technologii;
• Wzmocnienie potencjału intelektualnego dla działalności innowacyjnej oraz badawczo rozwojowej.

Cel Polityki 2) Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej:

Cel szczegółowy 1) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych:

• Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach;
• Poprawa jakości powietrza i wzrost produkcji energii z OZE;
• Rozwój i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej/chłodniczej.

Cel szczegółowy 2) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju:

• Wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez dywersyfikację źródeł energii (zwiększanie udziału OZE w bilansie energetycznym);
• Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

Cel szczegółowy 6) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej:

• Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
• Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach;
• Spełnienie wymogów UE dotyczących osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów;
• Redukcja zasobochłonności i emisyjności gospodarki, jako wzmacnianie gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027