NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

Działania zarządzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy jednak wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
2) 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć:
 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Podobnie jak w poddziałaniu 1.1.1. beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);
2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć  równowartości 15 mln euro.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

1.2 Sektorowe programy B+R

Działanie służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Zostały tutaj wyodrębnione poniższe programy sektorowe:
1) INNOLOT – innowacyjne lotnictwo
2) INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej
3) INNOCHEM

Więcej informacji o powyższych działaniach na stronie internetowej NCBIR: link

 

Działania zarządzane przez Polską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości:

 

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej usługi.
Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł. Poziom dofinansowania: do 70%.
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

MERITUM Sp. z o.o. posiada status akredytowanego ośrodka innowacji – szczegóły oferty: link

 

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Dofinansowanie na projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców.
Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
– uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,
albo
– realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego”.
Kwota dofinansowania – Planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł.
Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

3.2.1 Badania na rynek
Dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania:
Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
Poziom dofinansowania:
Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji o powyższych działaniach na stronie internetowej PARP: link