OŚ PRIORYTETOWA I:

PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Oś obejmuje swoim zakresem:

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości;

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia;

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;

 

Działania:

DZIAŁANIE 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

Wsparcie uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu akceleracji innowacyjnych startupów obejmującego:
1. Ocenę pomysłów biznesowych przez panel ekspertów

2. Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa

Wsparcie na tym etapie będzie obejmowało m.in.:
 mentoring (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe), coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny),
 specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne itp.) oraz uzupełniająco podstawowe usługi inkubacji (np. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe i doradcze).

Grupa docelowa:

Osoby do 35. roku życia, w szczególności absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów / przedsiębiorstwa typu startup (utworzone w ramach Platformy startowej)

Maksymalny poziom dofinansowania z UE:  85%

 

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego

Maksymalny poziom dofinansowania UE: 80%
Maksymalna wartość dofinansowania:
Etap I – 50 tys. PLN
Etap II – 500 tys. PLN

 

DZIAŁANIE 1.3 PONADREGIONALNE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE
PODDZIAŁANIE 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:
 przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),
 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu),
 przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),
 etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 70%
(w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 mln PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 7 mln PLN

PODDZIAŁANIE 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
 inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych,
 opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum)

Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 70%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 mln PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: brak limitu

 

DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:
Etap I – w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia

Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
 usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,
 zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Maksymalny % poziom dofinansowania UE:
Etap I – 85%
Etap II – 70%
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych –  nie dotyczy
Maksymalna wartość dofinansowania:
Etap I – 100 tys. PLN
Etap II – 3 mln PLN

 

Pełny dokument – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Harmonogram konkursów w ramach PO PW