OŚ PRIORYTETOWA I:

ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI

Priorytet inwestycyjny 4.I:

WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Cel szczegółowy:

Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

W ramach działań związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii planuje się skierować wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor przedsiębiorstw dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.

Wsparcie w ramach programu przewiduje w szczególności budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz tj.:

 •  energia wodna: pow. 5 MWe;
 • energia wiatru: pow. 5 MWe;
 • energia słoneczna: pow. 2 MWe/MWth);
 • energia geotermalna (pow. 2 MWth);
 • energia biogazu (pow. 1 MWe);
 • en. biomasy (pow. 5 MWth/MWe).

Wsparcie inwestycji dot. budowy jednostek o mniejszej mocy wytwarzania, wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, energii wiatru i słońca oraz wody, jak również ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej będzie możliwe w ramach RPO.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.II:

PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Cel szczegółowy:

Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

W celu zwiększenia oszczędności energii w przedsiębiorstwach planuje się, że wsparcie inwestycyjne w ramach programu skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach działań związanych z efektywnością energetyczną planuje się, że wsparcie będzie udzielane w zakresie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji, a także wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Wsparciem może zostać objęta budowa własnych instalacji OZE wyłącznie wtedy, kiedy będą stanowiły integralną część systemu produkcji, czy funkcjonowania przedsiębiorstwa (o ile wynika to z wcześniej przygotowanego audytu energetycznego).

Dodatkowo wspierane projekty mogą przyczynić się do stworzenia systemu produkcji w przedsiębiorstwie, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

 •  przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
 • budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Zobacz pełny dokument uszczegółowienia Programu Operacyjnego