Start konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie do konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które:

  1. należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok;
  2. w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

WAŻNE: Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. 

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna wynosi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 10 mln PLN.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu – mikro i małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania, a  średnie przedsiębiorstwo do 60%.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

Data publikacji: 3 czerwiec 2022