Dofinansowanie na cyfryzację i wdrożenie

Informujemy, że program dotacji dla przedsiębiorstw na zakup oprogramowania oraz usług niezbędnych do jego wdrożenia celem zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych został ogłoszony.

Poniżej prezentujemy wybrane, kluczowe informacje:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:                           60.000,00 zł

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi:                                         300.000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:                                                  85% kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

 2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

 Projekt musi spełniać wymogi działania w zakresie:

a) minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 60.000 zł i minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51.000 zł, z zastrzeżeniem, że zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu (patrz wyżej – pkt. 1),

b) maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 300.000,00 zł.

c) W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego (patrz wyżej – pkt. 2),, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

Wsparcie jest przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Wnioskodawca powinien określić i oszacować dla poszczególnych zadań kwoty ryczałtowe. Każde zadanie będzie rozliczane na podstawie określonej dla niego jednej kwoty ryczałtowej.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

a) wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,

b) wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów),

c) podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b),

d) wskazać termin rozeznania rynku.

Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 tj.:

47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.

Ponadto na dużą liczbę punktów w ocenie będą mogły liczyć Wnioskodawcy spełniający następujące kryterium:

Spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) Wnioskodawcy w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł:

od 30% do 40% – 0 pkt,

powyżej 40% – 1 pkt,

powyżej 50% – 2 pkt,

powyżej 60% – 3 pkt,

powyżej 70% – 4 pkt,

 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać: od 20 września 2021 r.

 UWAGA: Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 16 ust. 2 nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. W praktyce oznacza to, że nabór wniosków będzie trwał tylko do 23 lub 24 września br. ze względu na duże zainteresowanie i prawdopodobne szybkie wyczerpanie alokacji. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 110.000.000,00 zł.

 Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji, zapraszamy do kontaktu.

Data publikacji: 7 wrzesień 2021