MERITUM Sp. z o.o. – została utworzona w 1987r. i jest podmiotem zależnym od Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Pierwotnie, głównym przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług organizacyjno-prawnych m.in. w zakresie doradztwa na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw. Usługi te były realizowane przy zaangażowaniu pracowników naukowych lubelskich uczelni.

Na przestrzeni lat poprzez ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku spółka zdobyła bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych usług doradczych. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Spółka zrealizowała liczne studia wykonalności dotyczące inwestycji samorządowych oraz opracowała szereg strategii rozwoju gmin, miast i powiatów z terenu województwa lubelskiego. Dla sektora przedsiębiorstw przygotowywała biznes plany, plany naprawcze, świadczyła usługi doradcze w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, sporządzała prognozy i analizy finansowe aż po świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie przygotowywania i zarządzania realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych dotacjami ze środków Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług potwierdzonej uzyskanym w 2001r. certyfikatem zgodności z normą ISO, Meritum Sp. z o.o. angażuje ekspertów posiadających duże doświadczenie w zakresie oceny wniosków dotacyjnych, rozliczania projektów oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Ekspertami angażowanymi do poszczególnych zleceń są osoby posiadające doświadczenie z pracy w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Polskim Funduszu Gwarancyjnym Sp. z o.o. oraz konsultanci zewnętrzni akredytowani przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Obecnie w zakres działalności Meritum Sp. z o.o. wchodzą:

1. USŁUGI DORADCZE:

Związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

 • analiza dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej pod kątem potrzeb klienta;
 • dobór właściwych źródeł finansowania działalności gospodarczej poprzez określenie spełnienia warunków i ocenę szans na uzyskanie dofinansowania;
 • opracowywanie wniosków i wszelkich dokumentów towarzyszących związanych z pozyskiwaniem finansowania w ramach programów dotacji z UE;
 • opracowywanie studiów wykonalności i biznes planów na potrzeby banków, funduszy pożyczkowych czy innych instytucji finansujących;

Związane z zarządzaniem i rozliczaniem realizowanych projektów

 • nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją przedsięwzięć finansowanych z dotacji inwestycyjnych;
 • przygotowywanie i obsługa postępowań ofertowych (redagowanie zapytań ofertowych, weryfikacja ofert, przygotowywanie zamówień i protokołów odbioru);
 • doradztwo na etapie realizacji w zakresie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • rozliczanie uzyskanych dotacji ze środków UE (przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych oraz wszelkiej korespondencji klienta z instytucją finansującą);
 • przygotowanie klienta do ew. kontroli realizacji projektu;
 • przygotowywanie raportów z realizacji projektu w okresie trwałości

Inne usługi doradcze dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządowych w tym usługi przygotowania strategii rozwoju.

2. USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy

w zakres usługi dot. transferu wiedzy wchodzą następujące etapy:
1. Diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu w tym audyt poziomu innowacyjności i identyfikacja potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, weryfikacja dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych,
2. Wsparcie eksperckie dla innowacyjnego projektu w postaci zorganizowania dla przedsiębiorcy współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, branżowymi ekspertami zewnętrznymi,
3. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia innowacyjnego projektu w tym weryfikacja przygotowania technicznego przedsięwzięcia do realizacji, doradztwo w zakresie opracowania założeń finansowych inwestycji i ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, weryfikacja dostępnych źródeł finansowania (dotacje ze środków UE w okresie programowania na lata 2014- 2020, możliwości związane z finansowaniem ze strony aniołów biznesu, kapitał zalążkowy, finansowanie bankowe oraz możliwości zw. z finansowaniem projektów przez fundusze pożyczkowe) oraz doradztwo w zakresie doboru najkorzystniejszych instrumentów prawnych zabezpieczających realizację przedsięwzięcia,
4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania projektu,
5. Kompleksowa usługa zarządzania i rozliczania projektu.

3. USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich

w zakres usługi dot. nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych wiedzy wchodzą następujące etapy:
1. Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia na rynek innowacyjnego przedsięwzięcia w tym analiza stanu techniki i „czystości patentowej”.
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia procedury przed Urzędem Patentowym RP o udzielenie ochrony prawnej na wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy oraz znak towarowy.
3. Doradztwo w zakresie konstruowania, negocjowania i zawierania umów o nabywanie praw własności intelektualnej tj. umów dot. zakupu know-how, licencji, patentów.

 

4. USŁUGI SZKOLENIOWE:

Meritum Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Oferta spółki w tym zakresie obejmuje organizowanie i prowadzenie:

 • szkoleń;
 • seminariów informacyjnych i warsztatów z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie, praktycznych aspektów pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.

Spółka podjęła także aktywną współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w zakresie wspólnej organizacji PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO. Współpraca ta jest kontynuacją wieloletnich, wspólnych działań prowadzonych wcześniej z udziałem Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Nr Umowy: POPW.01.05.00-06-0105/20-00.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 26 508,03 zł. Wartość dofinansowania: 26 508,03 zł.