Dofinansowanie na cyfryzację przedsiębiorstw. Start już we wrześniu 2021r!

Działanie 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

CEL: Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na zakup oprogramowania oraz usług niezbędnych do jego wdrożenia celem zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych. W ograniczonym zakresie dofinansowanie będzie można uzyskać również na zakup środków trwałych niezbędnych do cyfryzacji procesów i dostosowania modelu działalności przedsiębiorstwa do zmian na rynku powstałych w wyniku pandemii COVID-19.

DLA KOGO: O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

TYP PROJEKTÓW: Dofinansowaniu będą podlegać projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfrowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

ALOKACJA: Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi: 110 mln zł

WAŻNE: Dofinansowanie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie oszacowanej wartości wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie przyznanego dofinansowania ma nastąpić również w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Przewidziana jest również wypłata części przyznanego wsparcia w formie zaliczki.

RODZAJ POMOCY: Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalna wartość projektu – 60 tys. zł

Maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Ogłoszenie konkursu: 6 września 2021r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021r.

zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021r.

Data publikacji: 29 lipiec 2021