KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ

Pragniemy poinformować, że w marcu br. zostanie ogłoszony drugi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Maksymalne dofinansowanie to 1,5 mln zł które może stanowić aż 65% wartości inwestycji. Program jest bardzo popularny wśród lubelskich przedsiębiorców gdyż jako jeden z nielicznych dotyczy inwestycji w nieruchomości co w przypadku innych programów dotacji wiąże się ze znacznymi ograniczeniami.

Jeżeli w zasobach Państwa firmy znajdują się wykorzystywane budynki produkcyjne, biurowe, magazynowe lub inne (własne, dzierżawione/wynajmowane czy nawet użyczone) wymagające prac związanych z ociepleniem, wymianą stolarki okiennej, wymianą instalacji C.O., źródła ciepła itp. zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów współpracy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o programie dotacji na termomodernizację budynków:

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Celem Działania jest: osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach.
Przewidywane rozpoczęcie naboru wniosków: 04.2018r.
Dla kogo: Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie

Typy projektów które mogą uzyskać dofinansowanie:
• Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
• Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
• Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
• Budowa i przebudowa instalacji OZE,
• Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
• Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
• Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Maksymalna wartość dofinansowania: 1.500.000 zł
Poziom dofinansowania:
Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
Średnie przedsiębiorstwa: 55%

Kategorie kosztów podlegających dofinansowaniu:
1. Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są koszty opracowania audytu energetycznego.
2. Materiały i roboty budowlane
3. Zakup nowych środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, wyposażenia)
Wyłącznie w sytuacji gdy przedsiębiorca nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania)

NAJWAŻNIEJSZE – limity i ograniczenia:
1. Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10.
2. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
3. W przypadku projektu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wnioskodawca może albo zastosować system grzewczy oparty o odnawialne źródła energii albo może nabyć nowe urządzenia grzewcze spalające wyłącznie biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.
4. Dodatkowo w przypadku projektów dotyczących wymiany/likwidacji starego źródła ciepła w budynku wsparcie możliwe jest wyłącznie gdy wnioskodawca przeprowadza jednocześnie termomodernizację (rozumianą jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię) lub taka termomodernizacja została już wykonana.
5. Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci.

 

Podkreślamy jednocześnie, że wszystkie projekty przygotowane przez MERITUM Sp. z o.o. w pierwszym konkursie dotyczącym termomodernizacji budynków uzyskały dofinansowanie.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
tel. 81 528-53-63, 81 528-53-64, 603-422-939

Data publikacji: 26 stycznia 2018