konkurs na odnawialne źródła energii – jakie kryteria wyboru proponuje Urząd Marszałkowski?

Jak pisaliśmy w poprzedniej wiadomości, wczoraj Urząd Marszałkowski uruchomił społeczne konsultacje propozycji kryteriów, w oparciu o które oceniane i wybierane do dofinansowania unijnego (maks. 2,5 miliona złotych dotacji) będą projekty dotyczące m. in. budowy elektrowni słonecznych, wiatrowych, wodnych.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie UM, do wtorku, 29 listopada.

Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie proponowanych kryteriów, na przykładzie projektu polegającego na budowie jednostek produkcji energii odnawialnej.

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów na ocenie merytorycznej to 100. Zgodnie z propozycją UM będzie można ją uzyskać:

1) do 14 punktów za planowany łączny szacunkowy spadek emisji CO2 w pierwszym roku po zakończeniu projektu

2) 8 punktów za dołączenie do wniosku kopii prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z dokumentem wystawionym przez właściwy organ, potwierdzającym brak wniesienia sprzeciwu, w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia

3) 8 punktów, za uwzględnienie w projekcie rozwiązań prowadzących do redukcji pyłu PM10

4) 4 lub 3 punkty, za lokalizację projektu odpowiednio w gminie wiejskiej lub miejsko – wiejskiej

5) 6 punktów, za uwzględnienie w projekcie inteligentnych systemów zarządzania energią, wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne

6) 4 punkty, za deklarację utworzenia nowych miejsc pracy w związku z realizacją projektu

7) 4 punkty, jeżeli wnioskodawca posiada już doświadczenie w realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii

8) 4 punkty, jeżeli wnioskodawca zadeklaruje, że w ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne , związane z podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

9) 8 punktów, jeżeli projekt będzie dotyczył wykorzystania energii słonecznej lub biomasy

10) do 20 punktów, za  jak najniższy koszt jednostkowy zainstalowanej mocy OZE (zł/MW)

11) do 20 punktów, za jak najniższą wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych, do rocznej ilości wytworzonej energii (zł/MWh)

 

————–

Należy także podkreślić że w konkursie obowiązywać będą limity maksymalnej mocy elektrowni, na które będzie można uzyskać dotację, różne dla poszczególnych typów:

– do 5 MWe dla energii wodnej, wiatru, biomasy,

– do 2 MWe/MWt dla energii słonecznej, geotermalnej,

– do 1 MWe/MW dla energii biogazu, wysokosprawnej kogeneracji

Dodatkowo, w przypadku elektrowni wodnych, dotację będzie można uzyskać wyłącznie na modernizację istniejących jednostek – brak jest tutaj możliwości budowy nowych obiektów.

Data publikacji: 24 listopada 2016