Nabór do Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” ogłoszony

W terminie: od 13 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne związane z inwestycją początkową, usługi doradcze, prace rozwojowe, wydatki inwestycyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Więcej informacji pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2#dokumenty

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Data publikacji: 9 grudnia 2020