nabór wniosków o przyznanie grantu do pilotażowego działania PARP „Przemysł 4.0”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 15 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie grantu do pilotażowego działania PARP „Przemysł 4.0”.

Grant może być przyznany na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Koszt opracowania mapy drogowej, pomimo iż poniesiony przed złożeniem wniosku jest kosztem kwalifikowanym projektu (jeżeli zostanie poniesiony przed dniem złożenia wniosku, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem).

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych;

2) Roboty przemysłowe;

3) Przemysłowy Internet rzeczy;

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

5) Cyberbezpieczeństwo;

6) Chmura obliczeniowa;

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

8) Sztuczna inteligencja;

9) Blockchain;

10) Druk addytywny (druk 3D).

 

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się:

  • koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej (refundacja kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku)
  • koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej
  • koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), a minimalny wkład Wnioskodawcy wynosi 15%.

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Data publikacji: 12 maja 2021