Ostatnie dotacje w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Z uwagi na nieodległy termin składania wniosków konkurs przeznaczony dla tych przedsiębiorstw, którzy planują wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) i dysponują wynikami prac badawczo-rozwojowych własnych lub zleconych. Możliwość udziału w programie mają także przedsiębiorcy, którzy wyniki takich prac zakupili.

Konkurs ten jest wart zainteresowania ze względu na dużą alokację, wysokie maksymalne dotacje bo aż do 50 mln PLN oraz łatwą dostępność związaną z tym, że aplikować można z projektem już o wartości 1 mln PLN.

Termin składania wniosków upływa 12 maja br.

Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Konkurs planowany do ogłoszenia w już w kwietniu br. Dofinansowanie może dotyczyć kompleksowych przedsięwzięć z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków tj. realizacji zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie na podstawie przeprowadzonego przed złożeniem wniosku audytu energetycznego.

Maksymalne dofinansowanie w ubiegłorocznym konkursie wynosiło 500.000 PLN a poziom dofinansowania był zróżnicowany i wynosił odpowiednio dla małych przedsiębiorstw: 65%, średnich: 55%  i dużych: 45%.

Działanie 1.2 „Badania celowe”

Ogłoszone są aktualnie 2 nabory:

– dla przedsiębiorstw działających w obszarze technologii fotonicznych,

– dla pozostałych MSP planujących opracowanie nowych lub wprowadzenie ulepszeń do aktualnie oferowanych produktów/usług.

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których koszty można sfinansować w ramach projektu muszą dotyczyć opracowania nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do już istniejących produktów.

W ramach działania 1.2 sfinansować można koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym koszty: aparatury i sprzętu (koszt amortyzacji w okresie realizacji projektu), koszty personelu merytorycznego zaangażowanego w projekt, koszty zakupu ekspertyz, patentów, certyfikacji, usług doradczych a nawet kosztów pośrednich.

UWAGA! – w przypadku przedsięwzięć z obszaru fotoniki istnieje możliwość dodatkowo skorzystania z tzw. komponentu wdrożeniowego czyli sfinansowania kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych

Możliwe maksymalne dofinansowanie – 3 mln PLN.

Konkursy podzielone są na rundy. Ostatnia runda w konkursie ogólnym kończy się 3 lipca br. a w konkursie dla branży fotonicznej 1 czerwca br.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Data publikacji: 1 kwietnia 2020