PLANOWANE KONKURSY O DOTACJE na 2019 rok w ramach RPO WL

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) 26.03.2019 zaktualizowała harmonogram naboru wniosków o dofinansowania na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego umożliwiając skorzystanie z prawdopodobnie ostatnich już konkursów perspektywy 2014-2020.

Jeśli chcesz podnieść konkurencyjność swojej firmy, masz pomysł na wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług na rynek, chcesz ograniczyć  zużycie energii w przedsiębiorstwie.  Już dziś wybierz konkurs z którego chcesz skorzystać, a my pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie na wyznaczony cel.  Nie czekaj, skonstatuj się z nami i zacznijmy współpracę już dziś!

Konkursy zaplanowane na 2019 rok:

Działanie 1.2: Badania celowe
Planowany termin ogłoszenia konkursu: lipiec 2019
Planowany termin rozpoczęcia naborów wniosków: sierpień 2019 
Ile jest pieniędzy w konkursie: 43 146 000,00 PLN
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
Opracowanie nowych produktów, usług, procesów lub też na wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów, usług i procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekcie; wartości niematerialnych i prawnych (licencje, programy komputerowe), koszt badań, ekspertyz, analiz, usług doradczych niezbędnych do realizacji projektu.

Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Planowany termin ogłoszenia konkursu: sierpień 2019
Planowany termin rozpoczęcia naborów wniosków: wrzesień 2019
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 45 303 300,00 PLN
Dofinansowanie w ramach tego działania przeznaczone jest na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wykorzystaniu odnawianych źródeł energii, a w szczególności na:
– termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach (ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, zamontowanie energooszczędnego oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji itp.)
– technologię odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
– zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
-budowa i przebudowa/ wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii;
– przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.
Planowany termin ogłoszenia konkursu: październik 2019
Planowany termin rozpoczęcia naborów wniosków: listopad 2019
Ile jest pieniędzy w konkursie: 43 146 000,00 PLN
Na co przeznaczone jest dofinansowanie:
Dofinansowanie przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji:
-produktowej (wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań) lub procesowej (oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji ) co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego).
W szczególności na:
1.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2.Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na technikach informacyjno-komunikacyjnych (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
3.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
4.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Planowany termin ogłoszenia konkursu: grudzień 2019
Planowany termin rozpoczęcia naborów wniosków: styczeń 2020
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 45 303 300,00 PLN
Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez:
1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (czyli układu równoczesnego wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu) z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Jeśli jesteś zainteresowany konkursem/ami  zapraszamy do kontaktu już dziś!
Oszacujemy Twoje szanse na otrzymanie dotacji i pomożemy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w skompletowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Data publikacji: 16 kwietnia 2019