STAWIASZ NA INNOWACJE – SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA w ramach poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek”

W ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1. „Badanie na  rynek” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje dofinansowanie (nawet do 70% kosztów inwestycji) na realizację projektu, którego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług, opracowanych w wyniku przeprowadzonych, zleconych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Premiowane będą projekty dotyczące wdrożenia innowacyjnej technologii bądź innowacyjnego produktu zgłoszonych do ochrony patentowej lub zgłoszonych celem zastrzeżenia wzoru użytkowego.

Ważna informacja!
Znacząco obniżono minimalną wartość projektu do 1 mln zł.

Termin konkursu
od 25.03.2019
do 08.05.2019

Maksymalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych)

50 000 000 EUR

Minimalna wartość  projektu (kosztów kwalifikowanych)
1 000 000 zł

Dofinansowanie
do 70% kosztów kwalifikowanych

Alokacja
850 000 000 zł

Innowacyjny produkt to nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych,
komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu.

 

Na co możemy przeznaczyć dofinansowanie?
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:

wydatki inwestycyjne


eksperymentalne prace rozwojowe


usługi doradcze


-zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów)
-zakup nieruchomości
-usługi budowlane bądź remontowe
-nabycie wartości niematerialnych lub
prawnych (programy komputerowe, licencje, know-how oraz innych praw własności intelektualnej)

eksperymentalne prace rozwojowe to prace badawcze, których celem jest opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub usług

- zakup środków i materiałów
eksploatacyjnych oraz
podobnych produktów

-koszty usług doradczych
świadczonych przez
doradców zewnętrznych;

 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
- mikro-, mali i średni przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś zainteresowany konkursem to zadzwoń do nas! Pomożemy Ci zdobyć środki pieniężne na rozwój nowych, innowacyjnych produktów, tym samym wzmacniając Twoją pozycję na rynku

Data publikacji: 7 marca 2019