Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, którego celem jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

Produkt sieciowy jest to gotowa do sprzedaży oferta, która łączy rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty, usługi oraz  rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedną spójną koncepcję, posiadającą wspólny wyróżnik (markę) produktu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 28.02.2019
do 29.08.2019
(konkurs podzielono na trzy rundy)

 MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (kosztów kwalifikowanych)
5 000 000 zł

 DOFINANSOWANIE
do 80% kosztów kwalifikowanych

 BUDŻET KONKURSU
250 000 000 zł na dofinansowanie wybranych projektów

 

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem dofinansowania w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

DLA KOGO DOFINANSOWANIE? 

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub w ramach konsorcjum, składającego się z co najmniej 3 przedsiębiorstw posiadających status MŚP.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

1. koszty inwestycyjne, w tym:
– nabycie nieruchomości, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowanych
– nabycie środków trwałych (wyposażenie obiektów będących przedmiotem realizacji projektu, obiekty architektury ogrodowej, itp.)
-nabycie robót i materiałów budowlanych
-nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how, praw własności intelektualnej), nieprzekraczające 2% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu;
2. koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego;
3. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym;
4. koszty ustanowienia i utrzymania dodatkowego zabezpieczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany konkursem zapraszamy do współpracy!

 

Data publikacji: 7 marca 2019