zbliża się nabór wniosków na budowę elektrowni OZE oraz na inwestycje dla średnich przedsiębiorstw

Do końca stycznia b.r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 RPO WL, dotyczących m. in. termomodernizacji obiektów wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest to jednak jedyny konkurs przewidziany do przeprowadzenia przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości na początku tego roku.

LAWP opublikowała na swojej stronie internetowej oficjalną dokumentację konkursową do dwóch dużych konkursów, których rozpoczęcie zaplanowano na I kwartał 2017:

 

  • 31 stycznia ruszy nabór wniosków do Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Jest to konkurs skierowany do średnich przedsiębiorstw (w uproszczeniu – zatrudniających 50 i więcej pracowników), w ramach którego będzie można ubiegać się o dotację do 3 000 000,00 zł na inwestycje zakładające m. in.:
– stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub
ulepszonych produktów/usług;
– zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
– wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
– wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań

Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów, zakładających:
– wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego), stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego)
lub
polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Całą dokumentację dotyczącą tego konkursu 3.7 łącznie z regulaminem, można pobrać ze strony internetowej LAWP.

 

  • 28 lutego ruszy nabór wniosków do Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Jest to konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą otrzymać dotację do 2 500 000,00 zł na inwestycje typu m. in.:

– budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – do wsparcia kwalifikować się będą inwestycje w jednostki o mocy:
– energia wodna (do 5 MWe),
– energia wiatru (do 5 MWe),
– energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
– energia geotermalna (do 2 MWt),
– energia biogazu (do 1 MWe),
– energia biomasy (do 5 MWt/MWe),
– energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW).

– budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji,

– budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,

– budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

– poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE

Całą dokumentację dotyczącą tego konkursu 3.7 łącznie z regulaminem, można pobrać ze strony internetowej LAWP.

 

Przedsiębiorców zainteresowanym ww. konkursami zapraszamy do kontaktu. Pracownicy MERITUM bezpłatnie zweryfikują szanse Państwa pomysłu na uzyskanie dofinansowania i poinfomują, jakie dokumenty są potrzebne aby skutecznie aplikować o unijne dofinansowanie.

 

Data publikacji: 9 stycznia 2017